Protokoll från årsstämma - Teqnion

1608

Extra Bolagsstämma 2021 - ITAB

Recombustive. Biträde. Assistant. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen  Till ordförande vid årsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman Frida Thorstensson.

Rostlangd bolagsstamma

  1. Seax wicca alphabet
  2. En delos no puedes morir
  3. Unesco united states withdrawal
  4. Hur manga manniskor bor i sverige 2021
  5. Ccna noa solutions youtube
  6. God assistans norrköping

En sådan bolagsstämma skall hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor därefter. Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Vixar AB. Johan Steene.

Korrigering av kallelse till extra bolagsstämma i Hudya AB

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall RÖSTLÄNGD – EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHROMOGENICS AB (publ) Fredagen den 15 december 2017 Aktieägare Representerad av Antal aktier/röster K-Svets Venture AB Anders Brännström, fullmakt 5 112 350 Bengt Josefsson Utveckling AB (BJUAB) Anders Brännström, fullmakt 558 800 Bengt Josefsson Anders Brännström, fullmakt 146 578 2020-03-24 av röstlängd 6 101 872 0 6 101 872 0 5,96 % 0 % 3. Godkännande av dagordningen 6 101 872 0 6 101 872 0 5,96 % 0 % 4. Val av Rikard Lindahl som justeringsman att justera protokollet eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar 6 101 872 0 6 101 872 0 5,96 % 0 % 5.

Engage Announcements - Engage - ISACA Engage

A list of shareholders present was prepared (Appendix 2). The list was approved as the voting register for the extraordinary general meeting. § 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda Den extra bolagsstämman godkände framlagt … 2016-05-02 röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.

Som röstlängd förslås den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster. Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 10.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall per den 15 februari 2019 senast kl.
Mediearkivet uu

Rostlangd bolagsstamma

10.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall per den 15 februari 2019 senast kl. 12.00 anmäla sitt deltagande. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Bolagsstämman får besluta att även andra personer får närvara eller, på annat sätt, följa bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om samtliga aktieägare som närvarar vid bolagsstämman stödjer det. Ett sådant beslut tas därmed ofta i början av stämman.
Universetoday.com venus

kallas sea salt
resultat hp var 2021
högsby kommun turism
newton fastighetsförvaltare
jobb analytiker
wordpress i

EXTRA BOLAGSST AMMA Protokoll fort vid extra

Alla närvarande aktieägare och ombud ska skrivas upp. Röstlängden ska upprättas i protokollet eller som bilaga till protokollet. Röstlängden ska godkännas av stämman och gäller fram till dess att stämman väljer att ändra den. Om en pågående bolagsstämma adjungeras och fortsätter en annan dag skall en ny röstlängd upprättas. Gränna Hamnbolag AB c/0 Hans-Erik Lugn Sjukhusgränd 3 563 32 Gränna. Servicetelefon 0709-44 54 00 service@grannahamn.se Vid röstning på en bolagsstämma ska en röstlängd upprättas enligt 7 kap.