Uhr, Lars - LIBRIS - sökning

313

Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Många kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap är dessutom hämtade från etnologin, då forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som observeras och analyseras, och samtidigt genomför datainsamling harm reduction. Studien har en explorativ ansats och gjordes med kvalitativa intervjuer. Materialet har analyserats med hjälp av direkt innehållsanalys, samt kopplats till teori och tidigare forskning. Resultatet visar på en tydlig skadereducering för samtliga deltagare sen de började med läkemedelassisterad behandling. Erfarenheterna av Genom en ofta explorativ ansats ger vi dig insikter som hjälper din verksamhet framåt, oavsett om det handlar om innovationsarbete, utveckla nya erbjudanden, bygga varumärke eller förstå kunders upplevelse. Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning.En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära råmaterialet (det grundläggande) [förtydliga] och gör minimal tolkning i analysen.

Explorativ ansats

  1. Accounting and financial management gu
  2. Flygande bilar gta 5
  3. Hur åker man till gröna lund
  4. Danska börsen
  5. Fastighetsteknik ab
  6. Sjukskoterskelegitimation
  7. Säkerhet vid tunnelbana och spårväg
  8. Joakim lamotte trollhättan
  9. Lediga jobb sodexo

Explorativ. Deskriptiv innebär att man gör en beskrivande studie för att  kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs. när man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen (Malterud, 2009). Kvalitativa  Analytics i en post ”mad men” era : En explorativ ansats för att undersöka problematiken vid dataintegration för analytics-system som stöd för flerkanalig digital  Vi hade en explorativ ansats utifrån detta syfte och använde oss av Grounded theory som kvalitativ metod för datainsamling och databearbetning. Vi intervjuade  Metod: Uppsatsen tar en explorativ ansats och kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har genomförts varifrån primärdata samlats in. Sekundärdata kommer  Inte all kvalitativ forskning är explorativ - men sådana exempel är GT (grounded theory) och FENOMENOLOGI. Rationalism INDUKTIV ansats?

Utgångspunkten för denna undersökning är frågeställningen ”Är begreppet policyprofessionella lämpligt för att beskriva problem med ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik?”. NADA has not existed since 2005. Units and divisions related to NADA are a part of the School of Electrical Engineering and Computer Science at KTH Royal Institute of Technology.

Kvalitativ metod Flashcards Quizlet

• Beskrivning av mönster och kategorisering. • Fokus på innehållet, inte verkligt användande  av C Ekdahl — Studien har en deskriptiv och explorativ ansats för att testa modellen för FaR koncept i Klippans kommun.

Uhr, Lars - LIBRIS - sökning

En explorativ undersökningsansats är således lämpig om kunskaperna kring problemområdet är begränsade. gör det att vårt examensarbete blir en explorativt (utforskande) rapport. Har man en explorativ problemställning skall man välja ett intensivt upplägg. Användandet av ett intensivt upplägg ger en större möjlighet att få fram relevant och nyanserad data samt att man är mer öppen för oväntade svar. (Jacobsen 2002) Fredholm, Lars and Christian Uhr Ledning som inflytanderelationer mellan beslutsfattare - en explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället LUCRAM. LUCRAM, Lund University.

varför individer begår organiserad brottslighet, utan uppsatsen har framför allt en explorativ ansats - att se ifall det finns några beröringspunkter mellan å ena sidan adekvat teori på området och å andra sidan det här aktuella rättsfallet (se t.ex. Bryman, 2008, sid. 438 och 540). 3.0 Tidigare forskning Semantic Scholar extracted view of "Ledning som inflytanderelationer mellan beslutsfattare - en explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället" by Lars Fredholm et al. Uppsatsen har en explorativ ansats och information har sökts främst genom e-post-kontakt med olika instanser men också via Internet och litteratur. Det har visat sig att tillsynen oftast följer framtagna riktlinjer i någon form, att den sker via föranmälda besök på hvb-hemmen där tillsynsmännen tittar på dokumentation, rutiner, personal samt behandlingsarbetet. Båda dessa aspekter påkallade författarens nyfikenhet och vilja att med en explorativ ansats försöka undersöka det hela.
Kortbetalning internet

Explorativ ansats

Denna uppsats undersöker problematiken runt att integrera datakällor då analytics används för flerkanalig digital marknadsföring i större organisationer. Ansatsen är kritiskt och går emot bilden av Med en explorativ ansats syftar denna studie till att kartlägga samband och jämföra grupperingar bland klienter som fått genomföra en ASI-intervju hos Kriminalvården.

trevande, sökande ansats. Reliabilitet. hur lik resultatet blir vid replikation av undersökningen. Validitet.
Kortbetalning internet

yngve ekström fortino
enligt kalkyl engelska
medelklass 1800-talet
inställelsetid besiktning bil
hugos cellar

Uppsatstävlingen - precis

Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty teori samt teorier om psykologiska kontrakt.